Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 36104
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4123
Przyznanie statusu bezrobotnego 3255
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2603
Utrata statusu bezrobotnego 3119
Utrata statusu poszukującego pracy 2538
Rejestracja bezrobotnych 8041
Rejestracja przez Internet 5645
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2585
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5363
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3499
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2704
Rejestracja poszukujących pracy 3600
Rejestracja 3940
Rejestracja rolnika 4657
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3929
Prawa bezrobotnych 4643
Obowiązki bezrobotnych 3310
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2881
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8130
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3969
Bon stażowy 5197
Bon szkoleniowy 2989
Bon zatrudnieniowy 3707
Bon na zasiedlenie 9276
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2961
Pośrednictwo pracy krajowe 2717
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2498
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3121
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 6092
Prace społecznie użyteczne 3614
Prace interwencyjne 5166
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2736
Roboty publiczne 2690
Staże 22825
Szkolenia 11535
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2419
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11178
Wysokość świadczeń pieniężnych 6561
Zasiłek dla bezrobotnych 8328
Ubezpieczenie zdrowotne 3618
Dodatek aktywizacyjny 6058
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9045
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4242
Zwrot kosztów przejazdu 2871
Zwrot kosztów zakwaterowania 3271
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2884
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5705
Pożyczka szkoleniowa 3805
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5671
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3026
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2759
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20493
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4113
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2486
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2545
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7669
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3403
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2953
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3066
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7625
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4664
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2482
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2231
Pośrednictwo pracy krajowe 2450
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2361
Prace interwencyjne 6431
Prace społecznie użyteczne 3543
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2772
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7196
Roboty publiczne 5831
Staże 11905
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4259
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 2171
Grant na telepracę 2358
Świadczenie aktywizacyjne 2337
Wysokość świadczeń pieniężnych 3384
Zwolnienia grupowe 2816
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 6745
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2405
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2277
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2257
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3006
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3382
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2539
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2808
Tryb postępowania 2633
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 5222
Wymagane dokumenty 2717
Opłaty 2520
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3126
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3279
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2427
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 2000
Kontakt do urzędu pracy 42394
Struktura Urzędu 2337
Historia Urzędu Pracy 8350
Podstawa prawna działania urzędu 3581
Statut 2722
Ustawy 2653
Prawo 2310
Zarządzenia Dyrektora 2038
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 773
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie wprowadzenie regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 128
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1533
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1984
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2780
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4743
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1459
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2745
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4179
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 4418
Programy 5042
Realizowane 3346
Zrealizowane 2855
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3610
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 2422
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 3408
Program Specjalny "Bądź aktywny" 4583
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 3445
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4759
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4814
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 3469
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2647
"Działać skutecznie" 3020
"Czas na zmiany" 2991
„Aktywni 50+” 4456
"Młodzi przedsiębiorcy" 3117
Program specjalny "Równać szanse" 8424
Projekty EFS 5092
Realizowane 3411
Zrealizowane 2989
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 4039
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3810
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 4109
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 4028
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 8186
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 3161
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4979
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7816
Skład 3858