Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33869
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3644
Przyznanie statusu bezrobotnego 2852
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2199
Utrata statusu bezrobotnego 2714
Utrata statusu poszukującego pracy 2166
Rejestracja bezrobotnych 7237
Rejestracja przez Internet 5010
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2238
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4712
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3037
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2322
Rejestracja poszukujących pracy 3130
Rejestracja 3427
Rejestracja rolnika 3829
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3484
Prawa bezrobotnych 4226
Obowiązki bezrobotnych 2870
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2491
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7497
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3509
Bon stażowy 4683
Bon szkoleniowy 2517
Bon zatrudnieniowy 3100
Bon na zasiedlenie 8108
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2535
Pośrednictwo pracy krajowe 2297
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2137
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2537
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5207
Prace społecznie użyteczne 3113
Prace interwencyjne 4754
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2319
Roboty publiczne 2292
Staże 21190
Szkolenia 9674
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2055
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10318
Wysokość świadczeń pieniężnych 6059
Zasiłek dla bezrobotnych 7650
Ubezpieczenie zdrowotne 2652
Dodatek aktywizacyjny 5263
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8286
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3703
Zwrot kosztów przejazdu 2472
Zwrot kosztów zakwaterowania 2842
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2506
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5097
Pożyczka szkoleniowa 3413
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5087
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2482
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2369
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18693
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3316
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2106
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2171
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6948
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2943
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2493
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2632
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6314
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4088
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2133
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1906
Pośrednictwo pracy krajowe 2051
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1915
Prace interwencyjne 5614
Prace społecznie użyteczne 3036
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2392
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6385
Roboty publiczne 4571
Staże 10534
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3805
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1757
Grant na telepracę 1898
Świadczenie aktywizacyjne 1930
Wysokość świadczeń pieniężnych 2929
Zwolnienia grupowe 2369
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 5978
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2043
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1895
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1825
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2588
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2883
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2172
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2355
Tryb postępowania 2278
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4484
Wymagane dokumenty 2350
Opłaty 2155
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2723
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2671
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2059
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1658
Kontakt do urzędu pracy 38172
Struktura Urzędu 1934
Historia Urzędu Pracy 6211
Podstawa prawna działania urzędu 2734
Statut 2236
Ustawy 2123
Prawo 1832
Zarządzenia Dyrektora 1765
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 499
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1246
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1709
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2331
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4371
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1134
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2395
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3702
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 3980
Programy 4444
Realizowane 2914
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 2875
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1968
Zrealizowane 2483
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3032
Program Specjalny "Bądź aktywny" 3887
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2962
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4179
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4069
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 2902
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2171
"Działać skutecznie" 2603
"Czas na zmiany" 2517
„Aktywni 50+” 3906
"Młodzi przedsiębiorcy" 2689
Program specjalny "Równać szanse" 5908
Projekty EFS 4548
Realizowane 2930
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3355
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3190
Zrealizowane 2539
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3579
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3370
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7528
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2734
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4335
Analizy i statystyki 4462
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5003
Dane statystyczne 4936
Inne Opracowania 2876
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2698
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 3931
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7102
Skład 3122
Opiniowanie kierunków kształcenia 2306
Uchwały 1872
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 133
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 466
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 433
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 416
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 407
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 508
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 551
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 526
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 513
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 1222
Uchwały z dnia 10-10-2016r 1119
Uchwały z dnia 26-09-2016r 1146
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1231
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1628
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1834
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1793
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1611
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1791
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2569
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1621
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1704
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1763
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1703
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1690
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1717
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1696
Uchwały z dnia 17-11-2011 1720
Uchwały z dnia 15-07-2011 1504
Uchwały z dnia 19-04-2011 1590
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1397
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1595
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1649
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 2273
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1425
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1800
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1618
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1476
Przydatne linki 3314
Kierownictwo Urzędu Pracy 2519