Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 30718
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2890
Przyznanie statusu bezrobotnego 2171
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1629
Utrata statusu bezrobotnego 2058
Utrata statusu poszukującego pracy 1569
Rejestracja bezrobotnych 6156
Rejestracja przez Internet 4064
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1582
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3685
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2316
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1575
Rejestracja poszukujących pracy 2539
Rejestracja 2513
Rejestracja rolnika 2854
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2771
Prawa bezrobotnych 3504
Obowiązki bezrobotnych 2158
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 1865
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6457
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 2602
Bon stażowy 3869
Bon szkoleniowy 1879
Bon zatrudnieniowy 2298
Bon na zasiedlenie 6363
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 1836
Pośrednictwo pracy krajowe 1694
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1571
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1783
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4224
Prace społecznie użyteczne 2205
Prace interwencyjne 4018
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1659
Roboty publiczne 1730
Staże 18583
Szkolenia 7951
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1517
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8965
Wysokość świadczeń pieniężnych 5129
Zasiłek dla bezrobotnych 6450
Ubezpieczenie zdrowotne 1815
Dodatek aktywizacyjny 4398
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6918
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2835
Zwrot kosztów przejazdu 1900
Zwrot kosztów zakwaterowania 2140
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1871
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4171
Pożyczka szkoleniowa 2652
Dofinansowanie kosztów egzaminów 3968
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1647
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1697
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16357
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2420
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1489
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1586
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5776
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2092
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1704
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1911
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4856
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3190
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1501
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1304
Pośrednictwo pracy krajowe 1424
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1320
Prace interwencyjne 4436
Prace społecznie użyteczne 2107
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1668
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5151
Roboty publiczne 3575
Staże 8802
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3131
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1219
Grant na telepracę 1173
Świadczenie aktywizacyjne 1286
Wysokość świadczeń pieniężnych 2146
Zwolnienia grupowe 1595
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 4791
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1500
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1348
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1303
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1842
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2001
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1494
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1635
Tryb postępowania 1582
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3369
Wymagane dokumenty 1734
Opłaty 1493
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 1978
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2032
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1383
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1218
Kontakt do urzędu pracy 32490
Struktura Urzędu 1333
Historia Urzędu Pracy 4350
Podstawa prawna działania urzędu 1719
Statut 1610
Ustawy 1431
Prawo 1290
Zarządzenia Dyrektora 1304
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 68
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 764
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1144
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 1669
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 3816
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 588
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 1861
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2790
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 2966
Programy 3562
Realizowane 2145
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 1943
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1172
Zrealizowane 1835
Program specjalny "Postaw na aktywność" 2067
Program Specjalny "Bądź aktywny" 2652
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2031
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 2892
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 2819
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 1771
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 1276
"Działać skutecznie" 1768
"Czas na zmiany" 1776
„Aktywni 50+” 2944
"Młodzi przedsiębiorcy" 1845
Program specjalny "Równać szanse" 4660
Projekty EFS 3572
Realizowane 2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 2146
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 1957
Zrealizowane 1715
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 2535
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2317
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 6222
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 1858
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 3368
Projekty zewnętrzne 2636
Realizowane 1776
Projekt „Powrót do pracy – program outplacementowy dla mieszkańców województwa lubelskiego” 768
Program Fundacji Inicjatyw Lokalnych "Szkolenie + staż = praca" 1393
Gwarancja dla młodzieży Projekt OHP „Równi na rynku pracy” 2860
Projekt "Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości" 1615
"Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy" 1845
Kompetencje informacyjno - komunikacyjne osób po 50 roku życia (województwo lubelskie). 2087
Projekt pt. „Outplacement dla oświaty” 2733
Projekt „Wszyscy na START”. 2275
Analizy i statystyki 3462
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 3794
Dane statystyczne 3217
Inne Opracowania 1980
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 1783
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 2830
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6008
Skład 2039
Opiniowanie kierunków kształcenia 1377
Uchwały 1046
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 329
Uchwały z dnia 10-10-2016r 340
Uchwały z dnia 26-09-2016r 322
Uchwały z dnia 06-05-2016r 392
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 776
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 969
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 940
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 802
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 960
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 1691
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 821
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 856
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 890
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 832
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 946
Uchwały z dnia 27.03.2012r 831
Uchwały z dnia 03-02-2012r 877
Uchwały z dnia 17-11-2011 834
Uchwały z dnia 15-07-2011 778
Uchwały z dnia 19-04-2011 820
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 733
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 806
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 813
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 1472
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 712
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1002
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 812
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 781
Przydatne linki 2411
Kierownictwo Urzędu Pracy 1867
Biuletyn Informacji Publicznej 1113
Polityka prywatności 1112
Dostęp do informacji publicznej 1047
Informacja publiczna udostępniona na wniosek 8743
Instrukcja korzystania z BIP 1023
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej na BIP 1143
Ogłoszenia 1712
Ogłoszenie Nr 1/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 57
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 1/2017 30
Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze 1/2017 28
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2017 28
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 655
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 237
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Krawiec z egzaminem czeladniczym OA-634a.2.055.2016 754
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Krawiec z egzaminem czeladniczym" OA-634a.2.055.2016 224
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL STANDARD) CAZ - 634.1.056.2016.MB 2027
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) CAZ - 634.2.056.2016.MB 1061
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę doprowadzenia osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia CAZ-5030.1.2016 2629