Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 32639
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3306
Przyznanie statusu bezrobotnego 2519
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1900
Utrata statusu bezrobotnego 2344
Utrata statusu poszukującego pracy 1858
Rejestracja bezrobotnych 6804
Rejestracja przez Internet 4600
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1942
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4276
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2708
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1985
Rejestracja poszukujących pracy 2812
Rejestracja 2996
Rejestracja rolnika 3368
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3162
Prawa bezrobotnych 3893
Obowiązki bezrobotnych 2537
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2159
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7040
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3116
Bon stażowy 4335
Bon szkoleniowy 2192
Bon zatrudnieniowy 2745
Bon na zasiedlenie 7283
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2237
Pośrednictwo pracy krajowe 1987
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1837
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2174
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4718
Prace społecznie użyteczne 2727
Prace interwencyjne 4431
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2033
Roboty publiczne 2009
Staże 20209
Szkolenia 8871
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1753
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9781
Wysokość świadczeń pieniężnych 5640
Zasiłek dla bezrobotnych 7134
Ubezpieczenie zdrowotne 2257
Dodatek aktywizacyjny 4850
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7743
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3339
Zwrot kosztów przejazdu 2195
Zwrot kosztów zakwaterowania 2508
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2193
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4705
Pożyczka szkoleniowa 3063
Dofinansowanie kosztów egzaminów 4573
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2039
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2050
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17731
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2815
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1734
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1824
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6426
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2520
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2087
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2273
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5519
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3620
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1768
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1562
Pośrednictwo pracy krajowe 1692
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1533
Prace interwencyjne 5056
Prace społecznie użyteczne 2556
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1996
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5868
Roboty publiczne 4084
Staże 9723
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3419
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1441
Grant na telepracę 1478
Świadczenie aktywizacyjne 1565
Wysokość świadczeń pieniężnych 2524
Zwolnienia grupowe 1960
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 5397
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1714
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1558
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1514
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2225
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2459
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1832
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1969
Tryb postępowania 1911
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3919
Wymagane dokumenty 2014
Opłaty 1784
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2345
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2299
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1725
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1468
Kontakt do urzędu pracy 35873
Struktura Urzędu 1608
Historia Urzędu Pracy 5223
Podstawa prawna działania urzędu 2178
Statut 1896
Ustawy 1774
Prawo 1545
Zarządzenia Dyrektora 1536
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 239
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 994
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1458
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 1976
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4098
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 853
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2119
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3202
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 3479
Programy 3983
Realizowane 2474
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 2369
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1537
Zrealizowane 2123
Program specjalny "Postaw na aktywność" 2550
Program Specjalny "Bądź aktywny" 3198
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2448
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 3567
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 3423
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 2400
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 1692
"Działać skutecznie" 2184
"Czas na zmiany" 2094
„Aktywni 50+” 3425
"Młodzi przedsiębiorcy" 2254
Program specjalny "Równać szanse" 5287
Projekty EFS 4074
Realizowane 2446
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 2767
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 2576
Zrealizowane 2112
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3091
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2838
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 6920
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2282
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 3821
Analizy i statystyki 3945
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4416
Dane statystyczne 3997
Inne Opracowania 2372
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2213
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 3355
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6585
Skład 2579
Opiniowanie kierunków kształcenia 1819
Uchwały 1417
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 69
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 54
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 61
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 62
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 166
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 168
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 153
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 165
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 763
Uchwały z dnia 10-10-2016r 690
Uchwały z dnia 26-09-2016r 709
Uchwały z dnia 06-05-2016r 829
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1174
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1395
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1367
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1190
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1343
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2146
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1191
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1291
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1330
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1268
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1307
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1258
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1301
Uchwały z dnia 17-11-2011 1153
Uchwały z dnia 15-07-2011 1123
Uchwały z dnia 19-04-2011 1168
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1000
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1215
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1256
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 1886
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1050
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1351
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1206
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1104
Przydatne linki 2875
Kierownictwo Urzędu Pracy 2184
Biuletyn Informacji Publicznej 1317
Polityka prywatności 1328