Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33193
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3493
Przyznanie statusu bezrobotnego 2695
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2066
Utrata statusu bezrobotnego 2503
Utrata statusu poszukującego pracy 2033
Rejestracja bezrobotnych 7024
Rejestracja przez Internet 4797
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2110
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4482
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2892
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2168
Rejestracja poszukujących pracy 2982
Rejestracja 3212
Rejestracja rolnika 3593
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3353
Prawa bezrobotnych 4081
Obowiązki bezrobotnych 2726
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2340
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7290
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3300
Bon stażowy 4521
Bon szkoleniowy 2362
Bon zatrudnieniowy 2926
Bon na zasiedlenie 7571
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2411
Pośrednictwo pracy krajowe 2156
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2012
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2362
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4961
Prace społecznie użyteczne 2934
Prace interwencyjne 4614
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2193
Roboty publiczne 2165
Staże 20646
Szkolenia 9222
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1921
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10033
Wysokość świadczeń pieniężnych 5850
Zasiłek dla bezrobotnych 7377
Ubezpieczenie zdrowotne 2447
Dodatek aktywizacyjny 5043
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7990
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3520
Zwrot kosztów przejazdu 2333
Zwrot kosztów zakwaterowania 2684
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2353
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4894
Pożyczka szkoleniowa 3232
Dofinansowanie kosztów egzaminów 4806
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2212
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2216
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18160
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3107
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1953
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2042
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6723
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2783
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2323
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2500
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5925
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3894
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1993
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1788
Pośrednictwo pracy krajowe 1912
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1748
Prace interwencyjne 5335
Prace społecznie użyteczne 2843
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2219
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6165
Roboty publiczne 4340
Staże 10096
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3653
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1638
Grant na telepracę 1708
Świadczenie aktywizacyjne 1779
Wysokość świadczeń pieniężnych 2765
Zwolnienia grupowe 2203
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 5703
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1913
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1761
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1712
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2447
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2706
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2041
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2178
Tryb postępowania 2127
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4185
Wymagane dokumenty 2207
Opłaty 1992
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2579
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2501
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1932
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1579
Kontakt do urzędu pracy 36876
Struktura Urzędu 1765
Historia Urzędu Pracy 5686
Podstawa prawna działania urzędu 2405
Statut 2061
Ustawy 1953
Prawo 1696
Zarządzenia Dyrektora 1665
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 381
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1139
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1605
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2158
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4258
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1014
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2253
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3497
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 3761
Programy 4260
Realizowane 2748
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 2636
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1790
Zrealizowane 2345
Program specjalny "Postaw na aktywność" 2819
Program Specjalny "Bądź aktywny" 3561
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2711
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 3934
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 3791
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 2693
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 1962
"Działać skutecznie" 2440
"Czas na zmiany" 2344
„Aktywni 50+” 3706
"Młodzi przedsiębiorcy" 2520
Program specjalny "Równać szanse" 5610
Projekty EFS 4345
Realizowane 2717
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3099
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 2921
Zrealizowane 2361
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3377
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3131
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7227
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2550
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4102
Analizy i statystyki 4241
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4749
Dane statystyczne 4471
Inne Opracowania 2648
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2486
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 3676
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6885
Skład 2881
Opiniowanie kierunków kształcenia 2100
Uchwały 1674
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 276
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 253
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 258
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 253
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 355
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 371
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 355
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 353
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 1004
Uchwały z dnia 10-10-2016r 912
Uchwały z dnia 26-09-2016r 966
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1065
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1416
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1642
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1610
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1424
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1593
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2383
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1431
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1541
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1574
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1514
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1530
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1504
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1534
Uchwały z dnia 17-11-2011 1385
Uchwały z dnia 15-07-2011 1337
Uchwały z dnia 19-04-2011 1402
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1222
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1432
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1483
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 2109
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1264
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1600
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1443
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1317
Przydatne linki 3120
Kierownictwo Urzędu Pracy 2337
Biuletyn Informacji Publicznej 1428
Polityka prywatności 1441