Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 35322
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3907
Przyznanie statusu bezrobotnego 3077
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2424
Utrata statusu bezrobotnego 2961
Utrata statusu poszukującego pracy 2375
Rejestracja bezrobotnych 7726
Rejestracja przez Internet 5395
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2412
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5098
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3286
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2520
Rejestracja poszukujących pracy 3398
Rejestracja 3747
Rejestracja rolnika 4280
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3733
Prawa bezrobotnych 4470
Obowiązki bezrobotnych 3143
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2701
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7867
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3760
Bon stażowy 4973
Bon szkoleniowy 2788
Bon zatrudnieniowy 3429
Bon na zasiedlenie 8861
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2770
Pośrednictwo pracy krajowe 2530
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2323
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2795
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5676
Prace społecznie użyteczne 3402
Prace interwencyjne 4976
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2562
Roboty publiczne 2497
Staże 22243
Szkolenia 10868
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2249
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10848
Wysokość świadczeń pieniężnych 6366
Zasiłek dla bezrobotnych 8077
Ubezpieczenie zdrowotne 3239
Dodatek aktywizacyjny 5660
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8743
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3993
Zwrot kosztów przejazdu 2702
Zwrot kosztów zakwaterowania 3087
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2722
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5455
Pożyczka szkoleniowa 3605
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5490
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2772
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2587
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19888
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3761
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2322
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2394
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7439
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3214
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2773
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2890
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7065
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4432
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2324
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2092
Pośrednictwo pracy krajowe 2293
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2175
Prace interwencyjne 6088
Prace społecznie użyteczne 3276
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2606
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6866
Roboty publiczne 5258
Staże 11425
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4057
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1995
Grant na telepracę 2176
Świadczenie aktywizacyjne 2155
Wysokość świadczeń pieniężnych 3211
Zwolnienia grupowe 2620
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 6399
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2244
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2106
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2113
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2823
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3179
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2386
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2641
Tryb postępowania 2482
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4952
Wymagane dokumenty 2552
Opłaty 2370
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2947
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3022
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2263
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1841
Kontakt do urzędu pracy 40572
Struktura Urzędu 2116
Historia Urzędu Pracy 7687
Podstawa prawna działania urzędu 3209
Statut 2517
Ustawy 2424
Prawo 2080
Zarządzenia Dyrektora 1894
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 619
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie wprowadzenie regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 23
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1372
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1869
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2570
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4574
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1267
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2547
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3935
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 4235
Programy 4805
Realizowane 3155
Zrealizowane 2693
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3338
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 2234
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 3216
Program Specjalny "Bądź aktywny" 4301
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 3254
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4507
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4514
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 3217
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2427
"Działać skutecznie" 2851
"Czas na zmiany" 2793
„Aktywni 50+” 4209
"Młodzi przedsiębiorcy" 2922
Program specjalny "Równać szanse" 6413
Projekty EFS 4847
Realizowane 3232
Zrealizowane 2807
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3795
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3566
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3877
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3756
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7924
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2980
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4688
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7556
Skład 3548
Opiniowanie kierunków kształcenia 2634