Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 34916
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3848
Przyznanie statusu bezrobotnego 3028
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2369
Utrata statusu bezrobotnego 2912
Utrata statusu poszukującego pracy 2326
Rejestracja bezrobotnych 7619
Rejestracja przez Internet 5302
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2369
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5012
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3229
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2468
Rejestracja poszukujących pracy 3344
Rejestracja 3687
Rejestracja rolnika 4148
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3684
Prawa bezrobotnych 4417
Obowiązki bezrobotnych 3102
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2646
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7785
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3705
Bon stażowy 4908
Bon szkoleniowy 2731
Bon zatrudnieniowy 3365
Bon na zasiedlenie 8691
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2712
Pośrednictwo pracy krajowe 2476
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2275
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2717
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5544
Prace społecznie użyteczne 3344
Prace interwencyjne 4928
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2518
Roboty publiczne 2449
Staże 21957
Szkolenia 10504
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2199
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10732
Wysokość świadczeń pieniężnych 6312
Zasiłek dla bezrobotnych 7998
Ubezpieczenie zdrowotne 2957
Dodatek aktywizacyjny 5551
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8639
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3925
Zwrot kosztów przejazdu 2659
Zwrot kosztów zakwaterowania 3042
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2669
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5372
Pożyczka szkoleniowa 3552
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5410
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2724
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2542
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19608
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3651
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2271
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2345
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7320
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3163
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2714
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2831
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6719
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4344
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2273
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2042
Pośrednictwo pracy krajowe 2242
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2123
Prace interwencyjne 5960
Prace społecznie użyteczne 3218
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2549
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6739
Roboty publiczne 4996
Staże 11214
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3985
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1923
Grant na telepracę 2112
Świadczenie aktywizacyjne 2108
Wysokość świadczeń pieniężnych 3163
Zwolnienia grupowe 2551
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 6289
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2192
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2050
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2059
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2753
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3116
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2334
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2574
Tryb postępowania 2434
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4855
Wymagane dokumenty 2499
Opłaty 2319
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2894
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2905
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2211
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1804
Kontakt do urzędu pracy 40073
Struktura Urzędu 2080
Historia Urzędu Pracy 7317
Podstawa prawna działania urzędu 3061
Statut 2447
Ustawy 2345
Prawo 2022
Zarządzenia Dyrektora 1858
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 587
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1348
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1829
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2520
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4509
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1230
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2510
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3887
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 4172
Programy 4728
Realizowane 3092
Zrealizowane 2642
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3271
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 2169
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 3148
Program Specjalny "Bądź aktywny" 4223
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 3205
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4427
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4419
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 3138
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2347
"Działać skutecznie" 2794
"Czas na zmiany" 2724
„Aktywni 50+” 4156
"Młodzi przedsiębiorcy" 2865
Program specjalny "Równać szanse" 6257
Projekty EFS 4783
Realizowane 3168
Zrealizowane 2752
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3704
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3481
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3810
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3688
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7815
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2911
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4572
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7447
Skład 3450
Opiniowanie kierunków kształcenia 2554
Uchwały 2080
Uchwały z dnia 25-01-2019 r. 13
Uchwały z dnia 25-09-2018 r. 13
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 323
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 677
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 594
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 616
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 563
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 694
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 748
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 785
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 719
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 1489
Uchwały z dnia 10-10-2016r 1371
Uchwały z dnia 26-09-2016r 1375
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1456
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1800
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 2115
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 2009
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1782
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 2022
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2825
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1796
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1917
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 2020
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1846
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1862
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1934
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1899
Uchwały z dnia 17-11-2011 1943
Uchwały z dnia 15-07-2011 1724
Uchwały z dnia 19-04-2011 1788
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1596
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1784
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1857
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 2484
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1599
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 2052
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1799
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1636
Przydatne linki 3571
Kierownictwo Urzędu Pracy 2728