Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 31207
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 2994
Przyznanie statusu bezrobotnego 2265
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1683
Utrata statusu bezrobotnego 2120
Utrata statusu poszukującego pracy 1619
Rejestracja bezrobotnych 6313
Rejestracja przez Internet 4213
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1645
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3810
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2411
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1656
Rejestracja poszukujących pracy 2615
Rejestracja 2636
Rejestracja rolnika 2950
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2868
Prawa bezrobotnych 3583
Obowiązki bezrobotnych 2234
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 1914
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6609
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 2706
Bon stażowy 3972
Bon szkoleniowy 1950
Bon zatrudnieniowy 2383
Bon na zasiedlenie 6574
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 1920
Pośrednictwo pracy krajowe 1750
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1623
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1839
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4348
Prace społecznie użyteczne 2300
Prace interwencyjne 4106
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1726
Roboty publiczne 1787
Staże 19052
Szkolenia 8147
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1557
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9197
Wysokość świadczeń pieniężnych 5245
Zasiłek dla bezrobotnych 6583
Ubezpieczenie zdrowotne 1892
Dodatek aktywizacyjny 4490
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7145
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2934
Zwrot kosztów przejazdu 1969
Zwrot kosztów zakwaterowania 2216
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 1948
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4290
Pożyczka szkoleniowa 2724
Dofinansowanie kosztów egzaminów 4079
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1737
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1767
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16736
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2503
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1538
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1640
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5954
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2174
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1774
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 1991
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4981
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3259
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1543
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1352
Pośrednictwo pracy krajowe 1467
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1366
Prace interwencyjne 4562
Prace społecznie użyteczne 2184
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1746
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5304
Roboty publiczne 3685
Staże 9068
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3181
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1258
Grant na telepracę 1220
Świadczenie aktywizacyjne 1328
Wysokość świadczeń pieniężnych 2214
Zwolnienia grupowe 1676
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 4919
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1550
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1391
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1339
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 1919
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2094
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1557
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1690
Tryb postępowania 1642
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3495
Wymagane dokumenty 1791
Opłaty 1551
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2043
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2080
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1457
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1276
Kontakt do urzędu pracy 33242
Struktura Urzędu 1382
Historia Urzędu Pracy 4511
Podstawa prawna działania urzędu 1801
Statut 1670
Ustawy 1499
Prawo 1332
Zarządzenia Dyrektora 1345
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 99
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 809
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1213
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 1742
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 3881
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 642
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 1917
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2872
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 3074
Programy 3661
Realizowane 2202
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 2017
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1234
Zrealizowane 1894
Program specjalny "Postaw na aktywność" 2157
Program Specjalny "Bądź aktywny" 2747
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2120
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 3013
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 2923
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 1902
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 1354
"Działać skutecznie" 1848
"Czas na zmiany" 1833
„Aktywni 50+” 3034
"Młodzi przedsiębiorcy" 1915
Program specjalny "Równać szanse" 4791
Projekty EFS 3689
Realizowane 2098
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 2244
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 2062
Zrealizowane 1780
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 2629
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2421
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 6397
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 1950
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 3457
Projekty zewnętrzne 2722
Realizowane 1852
Projekt „Powrót do pracy – program outplacementowy dla mieszkańców województwa lubelskiego” 889
Program Fundacji Inicjatyw Lokalnych "Szkolenie + staż = praca" 1520
Gwarancja dla młodzieży Projekt OHP „Równi na rynku pracy” 2990
Projekt "Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości" 1670
"Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy" 1910
Kompetencje informacyjno - komunikacyjne osób po 50 roku życia (województwo lubelskie). 2163
Projekt pt. „Outplacement dla oświaty” 2861
Projekt „Wszyscy na START”. 2386
Analizy i statystyki 3554
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 3898
Dane statystyczne 3301
Inne Opracowania 2038
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 1866
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 2922
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6126
Skład 2116
Opiniowanie kierunków kształcenia 1461
Uchwały 1120
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 396
Uchwały z dnia 10-10-2016r 408
Uchwały z dnia 26-09-2016r 379
Uchwały z dnia 06-05-2016r 462
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 850
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1046
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1016
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 867
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1024
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 1778
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 904
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 949
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 971
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 902
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1014
Uchwały z dnia 27.03.2012r 903
Uchwały z dnia 03-02-2012r 950
Uchwały z dnia 17-11-2011 892
Uchwały z dnia 15-07-2011 842
Uchwały z dnia 19-04-2011 885
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 790
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 892
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 891
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 1542
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 779
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1068
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 892
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 833
Przydatne linki 2498
Kierownictwo Urzędu Pracy 1934
Biuletyn Informacji Publicznej 1160
Polityka prywatności 1156
Dostęp do informacji publicznej 1092
Informacja publiczna udostępniona na wniosek 8985
Instrukcja korzystania z BIP 1066
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej na BIP 1195
Ogłoszenia 1774
Ogłoszenie Nr 1/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 105
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 1/2017 63
Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze 1/2017 53
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2017 62
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 749
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 278
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Krawiec z egzaminem czeladniczym OA-634a.2.055.2016 865
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Krawiec z egzaminem czeladniczym" OA-634a.2.055.2016 269
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL STANDARD) CAZ - 634.1.056.2016.MB 2102
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) CAZ - 634.2.056.2016.MB 1162
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę doprowadzenia osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia CAZ-5030.1.2016 2739