Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 31833
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3112
Przyznanie statusu bezrobotnego 2344
Przyznanie statusu poszukującego pracy 1766
Utrata statusu bezrobotnego 2194
Utrata statusu poszukującego pracy 1707
Rejestracja bezrobotnych 6525
Rejestracja przez Internet 4385
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1753
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4025
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2523
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 1781
Rejestracja poszukujących pracy 2678
Rejestracja 2784
Rejestracja rolnika 3102
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 2990
Prawa bezrobotnych 3714
Obowiązki bezrobotnych 2355
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2003
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6797
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 2865
Bon stażowy 4131
Bon szkoleniowy 2041
Bon zatrudnieniowy 2523
Bon na zasiedlenie 6904
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2071
Pośrednictwo pracy krajowe 1836
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1695
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1971
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 4491
Prace społecznie użyteczne 2479
Prace interwencyjne 4247
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1840
Roboty publiczne 1868
Staże 19624
Szkolenia 8396
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1628
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9455
Wysokość świadczeń pieniężnych 5413
Zasiłek dla bezrobotnych 6812
Ubezpieczenie zdrowotne 2025
Dodatek aktywizacyjny 4621
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7400
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3083
Zwrot kosztów przejazdu 2055
Zwrot kosztów zakwaterowania 2333
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2032
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4480
Pożyczka szkoleniowa 2879
Dofinansowanie kosztów egzaminów 4248
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1843
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1878
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17165
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2601
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1609
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1691
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6146
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2325
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1903
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2092
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5158
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 3381
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1633
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1418
Pośrednictwo pracy krajowe 1547
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1414
Prace interwencyjne 4737
Prace społecznie użyteczne 2319
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1851
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5542
Roboty publiczne 3840
Staże 9334
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3264
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1315
Grant na telepracę 1310
Świadczenie aktywizacyjne 1422
Wysokość świadczeń pieniężnych 2320
Zwolnienia grupowe 1785
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 5112
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1592
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1438
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1394
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2053
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2245
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 1667
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 1807
Tryb postępowania 1749
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 3670
Wymagane dokumenty 1867
Opłaty 1629
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2187
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2164
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1563
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1352
Kontakt do urzędu pracy 34369
Struktura Urzędu 1453
Historia Urzędu Pracy 4767
Podstawa prawna działania urzędu 1945
Statut 1771
Ustawy 1588
Prawo 1406
Zarządzenia Dyrektora 1424
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 139
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 874
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1313
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 1835
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 3968
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 713
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2001
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2990
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 3221
Programy 3775
Realizowane 2302
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 2162
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1347
Zrealizowane 1983
Program specjalny "Postaw na aktywność" 2290
Program Specjalny "Bądź aktywny" 2908
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2256
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 3209
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 3120
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 2097
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 1479
"Działać skutecznie" 1966
"Czas na zmiany" 1921
„Aktywni 50+” 3189
"Młodzi przedsiębiorcy" 2042
Program specjalny "Równać szanse" 4978
Projekty EFS 3836
Realizowane 2221
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 2467
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 2252
Zrealizowane 1906
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 2837
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2592
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 6612
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2082
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 3600
Analizy i statystyki 3706
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4103
Dane statystyczne 3447
Inne Opracowania 2135
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 1995
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 3073
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6304
Skład 2289
Opiniowanie kierunków kształcenia 1580
Uchwały 1225
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 19
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 21
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 23
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 20
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 537
Uchwały z dnia 10-10-2016r 514
Uchwały z dnia 26-09-2016r 504
Uchwały z dnia 06-05-2016r 605
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 969
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1179
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1146
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 981
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1148
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 1938
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1012
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1082
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1115
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1031
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1116
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1039
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1087
Uchwały z dnia 17-11-2011 973
Uchwały z dnia 15-07-2011 915
Uchwały z dnia 19-04-2011 984
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 855
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1015
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1032
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 1676
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 874
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1164
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1009
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 922
Przydatne linki 2645
Kierownictwo Urzędu Pracy 2046
Biuletyn Informacji Publicznej 1219
Polityka prywatności 1231
Dostęp do informacji publicznej 1158
Informacja publiczna udostępniona na wniosek 9324
Instrukcja korzystania z BIP 1127
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej na BIP 1267
Ogłoszenia 1846
Ogłoszenie Nr 1/2017 o naborze na stanowisko urzędnicze. 191
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - ogłoszenie nr 1/2017 105
Informacja w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze 1/2017 108
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie nr 1/2017 110
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 917
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Palacz kotłów CO" OA-634a.1.055.2016 355
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Krawiec z egzaminem czeladniczym OA-634a.2.055.2016 1024
Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej w zakresie "Krawiec z egzaminem czeladniczym" OA-634a.2.055.2016 343
Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej (zapytanie ofertowe) Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL STANDARD) CAZ - 634.1.056.2016.MB 2233