Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 36458
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4223
Przyznanie statusu bezrobotnego 3335
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2687
Utrata statusu bezrobotnego 3204
Utrata statusu poszukującego pracy 2626
Rejestracja bezrobotnych 8199
Rejestracja przez Internet 5769
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2660
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5485
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3597
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2794
Rejestracja poszukujących pracy 3703
Rejestracja 4046
Rejestracja rolnika 4809
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4027
Prawa bezrobotnych 4736
Obowiązki bezrobotnych 3412
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2970
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8239
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 4092
Bon stażowy 5315
Bon szkoleniowy 3079
Bon zatrudnieniowy 3812
Bon na zasiedlenie 9496
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 3085
Pośrednictwo pracy krajowe 2807
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2586
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3230
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 6404
Prace społecznie użyteczne 3728
Prace interwencyjne 5254
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2815
Roboty publiczne 2766
Staże 23107
Szkolenia 11755
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2524
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11362
Wysokość świadczeń pieniężnych 6706
Zasiłek dla bezrobotnych 8457
Ubezpieczenie zdrowotne 3814
Dodatek aktywizacyjny 6224
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9205
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4366
Zwrot kosztów przejazdu 2959
Zwrot kosztów zakwaterowania 3371
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2971
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5864
Pożyczka szkoleniowa 3918
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5826
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3109
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2842
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21344
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4294
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2565
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2639
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7823
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3515
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3043
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3164
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7770
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4796
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2565
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2321
Pośrednictwo pracy krajowe 2542
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2450
Prace interwencyjne 6578
Prace społecznie użyteczne 3670
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2871
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7364
Roboty publiczne 6014
Staże 12109
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4359
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 2268
Grant na telepracę 2464
Świadczenie aktywizacyjne 2436
Wysokość świadczeń pieniężnych 3497
Zwolnienia grupowe 2916
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 6865
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2496
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2373
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2358
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3105
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3478
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2639
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2904
Tryb postępowania 2745
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 5354
Wymagane dokumenty 2828
Opłaty 2601
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3234
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3416
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2520
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 2098
Kontakt do urzędu pracy 43235
Struktura Urzędu 2419
Historia Urzędu Pracy 8659
Podstawa prawna działania urzędu 3778
Statut 2842
Ustawy 2755
Prawo 2394
Zarządzenia Dyrektora 2114
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 846
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie wprowadzenie regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 194
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1596
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 2061
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2856
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4842
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1525
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2823
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4362
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 4521
Programy 5162
Realizowane 3441
Zrealizowane 2952
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3719
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 2528
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 3514
Program Specjalny "Bądź aktywny" 4726
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 3535
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4915
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4984
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 3609
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2753
"Działać skutecznie" 3107
"Czas na zmiany" 3097
„Aktywni 50+” 4566
"Młodzi przedsiębiorcy" 3211
Program specjalny "Równać szanse" 8802
Projekty EFS 5200
Realizowane 3501
Zrealizowane 3078
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 4175
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3914
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 4237
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 4160
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 8307
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 3258
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 5105
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7955
Skład 3987