Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 35709
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3997
Przyznanie statusu bezrobotnego 3149
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2501
Utrata statusu bezrobotnego 3030
Utrata statusu poszukującego pracy 2443
Rejestracja bezrobotnych 7863
Rejestracja przez Internet 5498
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2483
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 5223
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3376
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2590
Rejestracja poszukujących pracy 3484
Rejestracja 3825
Rejestracja rolnika 4447
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3807
Prawa bezrobotnych 4540
Obowiązki bezrobotnych 3208
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2776
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7975
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3837
Bon stażowy 5063
Bon szkoleniowy 2866
Bon zatrudnieniowy 3539
Bon na zasiedlenie 9022
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2848
Pośrednictwo pracy krajowe 2607
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2395
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2935
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5855
Prace społecznie użyteczne 3470
Prace interwencyjne 5050
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2627
Roboty publiczne 2573
Staże 22503
Szkolenia 11182
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2320
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10977
Wysokość świadczeń pieniężnych 6445
Zasiłek dla bezrobotnych 8183
Ubezpieczenie zdrowotne 3364
Dodatek aktywizacyjny 5820
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8855
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4094
Zwrot kosztów przejazdu 2776
Zwrot kosztów zakwaterowania 3161
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2786
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5547
Pożyczka szkoleniowa 3676
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5565
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2869
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2660
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20115
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3895
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2391
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2453
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7541
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3276
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2846
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2969
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 7221
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4531
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2388
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2147
Pośrednictwo pracy krajowe 2358
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2253
Prace interwencyjne 6237
Prace społecznie użyteczne 3378
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2679
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6997
Roboty publiczne 5530
Staże 11629
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4142
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 2078
Grant na telepracę 2253
Świadczenie aktywizacyjne 2231
Wysokość świadczeń pieniężnych 3275
Zwolnienia grupowe 2700
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 6546
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2316
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2175
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2174
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2893
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3263
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2442
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2719
Tryb postępowania 2545
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 5063
Wymagane dokumenty 2617
Opłaty 2432
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3012
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3138
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2335
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1912
Kontakt do urzędu pracy 41852
Struktura Urzędu 2211
Historia Urzędu Pracy 8025
Podstawa prawna działania urzędu 3376
Statut 2601
Ustawy 2523
Prawo 2188
Zarządzenia Dyrektora 1956
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 677
Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie wprowadzenie regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 70
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1445
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1918
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2667
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4639
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1350
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2633
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4014
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 4314
Programy 4905
Realizowane 3244
Zrealizowane 2764
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3450
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 2313
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 3302
Program Specjalny "Bądź aktywny" 4419
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 3333
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4607
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4620
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 3314
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2527
"Działać skutecznie" 2923
"Czas na zmiany" 2873
„Aktywni 50+” 4301
"Młodzi przedsiębiorcy" 3001
Program specjalny "Równać szanse" 7690
Projekty EFS 4939
Realizowane 3310
Zrealizowane 2884
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3901
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3676
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3970
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3871
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 8041
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 3054
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4827
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7664
Skład 3686