Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 34488
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3768
Przyznanie statusu bezrobotnego 2986
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2320
Utrata statusu bezrobotnego 2872
Utrata statusu poszukującego pracy 2276
Rejestracja bezrobotnych 7490
Rejestracja przez Internet 5208
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2332
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4921
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3176
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2422
Rejestracja poszukujących pracy 3279
Rejestracja 3604
Rejestracja rolnika 4035
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3643
Prawa bezrobotnych 4372
Obowiązki bezrobotnych 3053
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2595
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7698
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3643
Bon stażowy 4837
Bon szkoleniowy 2688
Bon zatrudnieniowy 3309
Bon na zasiedlenie 8518
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2672
Pośrednictwo pracy krajowe 2416
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2237
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2664
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5418
Prace społecznie użyteczne 3290
Prace interwencyjne 4875
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2461
Roboty publiczne 2401
Staże 21656
Szkolenia 10168
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2168
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10596
Wysokość świadczeń pieniężnych 6240
Zasiłek dla bezrobotnych 7903
Ubezpieczenie zdrowotne 2860
Dodatek aktywizacyjny 5471
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8523
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3867
Zwrot kosztów przejazdu 2620
Zwrot kosztów zakwaterowania 3001
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2613
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 5293
Pożyczka szkoleniowa 3513
Dofinansowanie kosztów egzaminów 5327
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2691
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2499
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 19288
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3550
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2225
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2306
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 7189
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 3109
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2670
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2773
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6577
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4256
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2230
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2003
Pośrednictwo pracy krajowe 2191
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2091
Prace interwencyjne 5847
Prace społecznie użyteczne 3165
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2499
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6615
Roboty publiczne 4851
Staże 10957
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3907
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1869
Grant na telepracę 2062
Świadczenie aktywizacyjne 2066
Wysokość świadczeń pieniężnych 3113
Zwolnienia grupowe 2497
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 6208
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2157
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2008
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2025
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2708
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3059
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2305
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2514
Tryb postępowania 2377
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4770
Wymagane dokumenty 2452
Opłaty 2283
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2852
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2817
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2177
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1741
Kontakt do urzędu pracy 39415
Struktura Urzędu 2048
Historia Urzędu Pracy 6867
Podstawa prawna działania urzędu 2952
Statut 2387
Ustawy 2278
Prawo 1962
Zarządzenia Dyrektora 1825
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 566
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1324
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1793
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2475
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4457
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1207
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2478
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3838
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 4122
Programy 4646
Realizowane 3047
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 3098
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 2105
Zrealizowane 2598
Program specjalny "Postaw na aktywność" 3205
Program Specjalny "Bądź aktywny" 4167
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 3162
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4348
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 4313
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 3053
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2297
"Działać skutecznie" 2743
"Czas na zmiany" 2672
„Aktywni 50+” 4075
"Młodzi przedsiębiorcy" 2815
Program specjalny "Równać szanse" 6140
Projekty EFS 4712
Realizowane 3117
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3591
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3397
Zrealizowane 2699
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3742
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3601
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7736
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2863
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4467
Analizy i statystyki 4583
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5176
Dane statystyczne 5325
Inne Opracowania 3052
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2829
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 4116
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7319
Skład 3360
Opiniowanie kierunków kształcenia 2485
Uchwały 2032
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 251
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 630
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 529
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 560
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 511
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 637
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 677
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 718
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 655
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 1432
Uchwały z dnia 10-10-2016r 1319
Uchwały z dnia 26-09-2016r 1293
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1376
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1753
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 2048
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1945
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1730
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1965
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2750
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1748
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1854
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1944
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1803
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1811
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1873
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1848
Uchwały z dnia 17-11-2011 1890
Uchwały z dnia 15-07-2011 1666
Uchwały z dnia 19-04-2011 1747
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1535
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1730
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1810
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 2414
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1538
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1999
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1743
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1592