Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne Harmonogram

Statystyki wyświetlanych podstron

<
Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 33514
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3560
Przyznanie statusu bezrobotnego 2772
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2127
Utrata statusu bezrobotnego 2579
Utrata statusu poszukującego pracy 2103
Rejestracja bezrobotnych 7122
Rejestracja przez Internet 4898
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2171
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4594
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2969
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2248
Rejestracja poszukujących pracy 3048
Rejestracja 3322
Rejestracja rolnika 3717
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3421
Prawa bezrobotnych 4153
Obowiązki bezrobotnych 2798
Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy 2412
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 7392
Aktywizacja bezrobotnych do 30 roku życia 3400
Bon stażowy 4602
Bon szkoleniowy 2432
Bon zatrudnieniowy 3011
Bon na zasiedlenie 7857
Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy 2474
Pośrednictwo pracy krajowe 2225
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2070
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2458
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 5089
Prace społecznie użyteczne 3025
Prace interwencyjne 4683
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2253
Roboty publiczne 2232
Staże 20919
Szkolenia 9426
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 1985
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10164
Wysokość świadczeń pieniężnych 5945
Zasiłek dla bezrobotnych 7507
Ubezpieczenie zdrowotne 2544
Dodatek aktywizacyjny 5162
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 8123
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3610
Zwrot kosztów przejazdu 2398
Zwrot kosztów zakwaterowania 2756
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2426
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 4987
Pożyczka szkoleniowa 3327
Dofinansowanie kosztów egzaminów 4952
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2305
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2292
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18399
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3216
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2030
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2095
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6826
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 2871
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2392
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2564
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 6169
Promocja Krajowego Funduszu Szkoleniowego 4005
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2061
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1851
Pośrednictwo pracy krajowe 1973
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1805
Prace interwencyjne 5469
Prace społecznie użyteczne 2941
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2307
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6273
Roboty publiczne 4443
Staże 10301
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3726
Wsparcie zatrudnienia osób powracających na rynek pracy 1699
Grant na telepracę 1786
Świadczenie aktywizacyjne 1848
Wysokość świadczeń pieniężnych 2841
Zwolnienia grupowe 2281
Zwrot kosztów poniesionych na ubezpieczenia społeczne - spółdzielnia socjalna 5841
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 1970
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 1819
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 1755
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2511
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2798
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2100
Tryby zezwoleń na pracę cudzoziemców 2253
Tryb postępowania 2199
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 4320
Wymagane dokumenty 2267
Opłaty 2075
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2646
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2575
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1989
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona główna BIP 1611
Kontakt do urzędu pracy 37474
Struktura Urzędu 1836
Historia Urzędu Pracy 5959
Podstawa prawna działania urzędu 2557
Statut 2139
Ustawy 2029
Prawo 1765
Zarządzenia Dyrektora 1708
Zarządzenie nr 20/2017 w sprawie uniewaznienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 439
Zarządzenie nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych. 1189
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2015 1655
Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie wprowadzenia procedur i wniosków na staż dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie pracy we Włodawie. 2232
Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych w 2014 4315
Zarządzenie Nr 13/2014 z 31.07.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie 1068
Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włodawie. 2312
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3610
Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 3874
Programy 4360
Realizowane 2839
Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30- 50 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich" 2754
Program Regionalny "Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich" 1886
Zrealizowane 2419
Program specjalny "Postaw na aktywność" 2930
Program Specjalny "Bądź aktywny" 3687
Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "JUNIOR" 2803
Program Regionalny „ Ludzie młodzi" 4071
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób do 25 r. życia 3929
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób powyżej 50 roku życia. 2810
Program z Rezerwy Ministra na rzecz osób bezrobotnych, w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2072
"Działać skutecznie" 2526
"Czas na zmiany" 2426
„Aktywni 50+” 3808
"Młodzi przedsiębiorcy" 2604
Program specjalny "Równać szanse" 5767
Projekty EFS 4446
Realizowane 2822
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (II)” 3224
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pt. „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim (II)” 3076
Zrealizowane 2446
Program „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz odchodzących z rolnictwa w powiecie włodawskim” 3478
Program „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włodawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3253
Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 7385
Projekt konkursowy "Działać skutecznie" 2646
Projekt "Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia" 4218
Analizy i statystyki 4351
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 4873
Dane statystyczne 4694
Inne Opracowania 2754
Biuletyn informacyjny WUP w Lublinie 2583
Barometr zawodów - prognoza zapotrzebowania na zawody 3798
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6998
Skład 2995
Opiniowanie kierunków kształcenia 2197
Uchwały 1762
Uchwały z dnia 17-05-2018 r. 46
Uchwały z dnia 17-01-2018r. 360
Uchwały z dnia 04-12-2017r. 335
Uchwały z dnia 23-11-2017 r. 329
Uchwały z dnia 09-11-2017r. 333
Uchwały z dnia 10-08-2017r. 424
Uchwały z dnia 05-06-2017r. 463
Uchwały z dnia 28-03-2017r. 426
Uchwały z dnia 21-02-2017r. 433
Uchwały z dnia 11-01-2017r. 1105
Uchwały z dnia 10-10-2016r 997
Uchwały z dnia 26-09-2016r 1057
Uchwały z dnia 06-05-2016r 1149
Uchwały z dnia 11-01-2016 r. 1534
Uchwały z dnia 22-10-2015 r. 1732
Uchwały z dnia 24-09-2015 r. 1699
Uchwały z dnia 17-06-2015 r. 1518
Uchwały z dnia 27-06-2014 r. 1695
Uchwały z dnia 28-01-2014 r. 2474
Uchwały z dnia 04-12-2013 r. 1527
Uchwały z dnia 25-04-2013 r. 1620
Uchwały z dnia 26-03-2013 r. 1672
Uchwały z dnia 12-02-2013r. 1613
Uchwały z dnia 23-01-2013r. 1606
Uchwały z dnia 27.03.2012r 1610
Uchwały z dnia 03-02-2012r 1613
Uchwały z dnia 17-11-2011 1476
Uchwały z dnia 15-07-2011 1417
Uchwały z dnia 19-04-2011 1491
Uchwały z dnia 09-03-2011r. 1315
Uchwały z dnia 05-11-2010r. 1519
Uchwały z dnia 15-03-2010r. 1561
Uchwały z dnia 21-01-2010r. 2189
Uchwały z dnia 28-09-2009r. 1345
Uchwały z dnia 09-03-2009r. 1689
Uchwały z dnia 12-12-2008r. 1530
Uchwały z dnia 30-01-2009r. 1400
Przydatne linki 3226
Kierownictwo Urzędu Pracy 2411
Biuletyn Informacji Publicznej 1457
Inspektor Danych Osobowych