Książka telefoniczna Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne Harmonogram

Informacja o naborze wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie informuje, że prowadzi nabór wniosków
o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu:

 

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
„Aktywizacja droga do zatrudnienia”
Poddziałanie 6.1.3 PO KL

 

 

O środki na podjęcie działalności nie mogą ubiegać się osoby, które w latach poprzednich uczestniczyły w programie finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –

„Aktywizacja droga do zatrudnienia” .

 

Wniosek wraz z załącznikami dostępny na stronie PUP www.pup.wlodawa.pl
oraz w pok. Nr 22 .


O środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:


a) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie; nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; po skierowaniu podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inna formę pomocy określoną w ustawie.


b) nie korzystały z bezzwrotnych środków z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;


c) nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;


d) nie były w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6.06.1997 r. –Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.),


e) spełniają warunki, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 oraz art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 875/2007,


f) złożą kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.


Maksymalna kwota dofinansowania w 2014 r. – 21 900,00 zł

Forma aktywizacji dodana przez: Krzysztof Sadowski (2014-03-04 12:40:40) , zredagowana przez: Krzysztof Sadowski (2014-09-01 07:48:49)
Data publikacji : 2014-03-04

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.wlodawa.pl/aktualnosc/19/informacja-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej